• Op maat gemaakt,
  • Passie voor hout,
  • Lariks Douglas en Eikenhout

Algemene voorwaarden

Zowel De Hout Jongens alsmede de consument zullen samen de voorwaarden afspreken inzake levering, betaling, omruiling en data van gereedheid.
Alles is handwerk. Het geleverde product kan dus afwijken van de afbeeldingen op de site www.dehoutjongens.nl

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Houtjongens, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Aanbiedingen en overeenkomsten
Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat wij de bestelling schriftelijk hebben bevestigd of na aflevering van het product. Wij zijn gerechtigd om bestellingen te weigeren of aanvullende voorwaarden te stellen.

Opdrachten
Opdrachten worden aanvaard door De Houtjongens nadat de opdrachtbevestiging door De Houtjongens is verzonden. De opdrachtbevestiging bevat een omschrijving van de opdracht en de betalingsvoorwaarden. Wijzigingen in de opdracht kunnen leiden tot meerwerk en/of bijstelling van de prijs.

Prijzen
Al onze prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. Wij behouden ons het recht voor om prijzen te wijzigen, tenzij anders is overeengekomen.

Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn zijn wij gerechtigd om de wettelijke rente in rekening te brengen.

Levering
De Houtjongens zal zich inspannen om de opdracht op de afgesproken datum te leveren. Indien deze datum niet gehaald kan worden, zal De Houtjongens dit tijdig melden aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren indien de opdracht niet op de afgesproken datum kan worden geleverd. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert, zal De Houtjongens de opdrachtgever in rekening brengen voor de gemaakte kosten tot dat moment.

Eigendomsvoorbehoud
Al onze producten blijven ons eigendom totdat de koopprijs volledig is voldaan.

Garantie en klachtenprocedure
Wij garanderen dat onze producten vrij zijn van gebreken die redelijkerwijs bij normaal gebruik zouden kunnen verwachten. Indien er toch gebreken optreden, zullen wij naar onze keuze het product repareren of vervangen. De garantie vervalt indien de koper het product heeft gewijzigd of heeft laten repareren door derden. Klachten dienen binnen 7 dagen na ontdekking schriftelijk te worden gemeld. De Houtjongens geeft garantie op haar producten voor een periode van 1 jaar na levering.

Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Er wordt gewerkt met verschillende houtsoorten waaronder steigerhout en Douglas hout. Deze houtsoort staat er om bekend dat het werkt onder verschillende temperatuurverschillen. Wanneer u dus een product bij ons besteld en deze in uw huis of tuin zet, kan het product grijs worden, verkleuren, krimpen en uitzetten. We hebben natuurlijk te maken met een natuurproduct. De Hout Jongens is hiervoor niet aansprakelijk.

Hout is prachtig, maar het is een natuurproduct en werkt. Naaldhout (Douglas en Lariks) meer dan bijvoorbeeld hardhout. Wij, van De Houtjongens gebruiken vnl. Douglas/Lariks en vuren hout om onze tuinkasten te maken. Dat de deuren van de kasten krimpen en uitzetten is niet te voorkomen. Wij proberen hier zoveel mogelijk rekening mee te houden door wat ruimte te houden tussen de deuren en de deuropeningen. Wij kunnen geen garantie geven dat een deur niet kan klemmen als hij nat wordt. Het is vooraf namelijk niet te zeggen op welke wijze hout reageert op de weersinvloeden. Gelukkig verdwijnt het klemmen nagenoeg zeker zo gauw de deur weer volledig droogt. Wel is het mogelijk het krimpen en uitzetten voor een groot deel te voorkomen door de kasten met waterafstotende beits of lak te bewerken.

Op kasten die worden blootgesteld aan heftige regen-zon-wind, kunnen wij geen garantie geven. Wel willen wij samen met jou kijken naar een oplossing als het probleem zich voordoet.
Ook het kromtrekken van hout hoort nu eenmaal bij hout dat onderhevig is aan de Nederlandse weersinvloeden.